REGULAMIN

REGULAMIN POBYTU W

„DOMKI SCANDINAVIA”

ROWY UL. CHMIELOWA 5A

Uiszczenie opłaty za pobyt oznacza akceptację poniższego regulaminu:

 • Domki letniskowe wynajmowane są na doby przez najemców zwanych dalej „Gościem”.
 • Doba rozpoczyna się po godz. 16:00, natomiast kończy o godz. 10:00,
 • Należność za pobyt pomniejszona o wartość wpłaconego zadatku oraz opłata klimatyczna pobierane są w dniu przyjazdu. W przypadku, gdy Gość uiścił całą zapłatę w formie przelewu bankowego, winien okazać dowód wpłaty przed odbiorem kluczy lub przesłać potwierdzenie na adres mailowy „Domki Scandinavia”. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe, okazując dokument z fotografią w celu ustalenia tożsamości.
 • Rezerwacja jest gwarantowana jeżeli zostanie dokonana przedpłata, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie e-mail od „Domki Scandinavia”. Brak zaliczki skutkuje anulowaniem rezerwacji. W ostatnim dniu pobytu Goście zobowiązani są do opuszczenia pokoju najpóźniej do godziny 10:00.
 • Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
 • Zagubienie klucza/kluczy wiąże się z koniecznością wniesienia przez Gościa opłaty w wysokości 50,00 zł/szt.
 • Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi tel. 887 214 723
 • Na poczet ewentualnych zniszczeń jest pobierana kaucja zwrotna w wysokości 300 zł płatna w momencie pobrania kluczy, podlegająca zwrotowi po sprawdzeniu stanu lokalu
 • Każdy Gość jest zobowiązany do segregacji śmieci
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania gościom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających zachowujących się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 • Z uwagi na poszanowanie odpoczynku innych gości, na terenie „Domki Scandinavia” zabronione jest zakłócanie spokoju, w szczególności poprzez wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki oraz zachowanie powszechnie uznane za nieprzyzwoite.
 • Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 07:30.
 • Korzystanie przez dzieci z placu zabaw możliwe jest tylko pod opieką osób dorosłych. 
 • Goście przebywający na terenie obiektu zobowiązani są przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 • Zastrzegamy sobie prawo anulowania rezerwacji z zatrzymaniem wpłaconego przez Gościa zadatku, w przypadku niestawienia się w drugim dniu rezerwowanego pobytu do godziny 10:00.  
 • Rezygnacja Gościa z wypoczynku w trakcie pobytu nie wiąże się ze zwrotem dokonanej wpłaty.
 • Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie trwania jego wynajmu.
 • Osoby niezameldowane bez zgody „Domki Scandinavia” nie mogą przebywać na terenie posesji.
 • Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu „Domki Scandinavia”  lub Gości, albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników lub innych osób.
 • Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
 • „Domki Scandinavia” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, pieniędzy, papierów wartościowych, pojazdów, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek elektrycznych, grzejników, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Gościowi nie wolno wyrzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki, wnosić i przechowywać materiały łatwopalne, żrące lub wydzielające przykrą woń, Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe ze jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 • Limit zużycia energii elektrycznej to 5 KW na dzień, przekroczenie limitu wiąże się z dodatkowymi opłatami według wskazań podlicznika 
 • We wszystkich domkach obowiązuje całkowity zakaz:
  – palenia tytoniu, (osoby palące prosimy o wychodzenie na taras i w trosce o czystość korzystanie z  popielniczek) oraz smażenia ryb wewnątrz domku. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Gościa kosztem ozonowania (usunięcia przykrego zapachu) w wysokości 300 zł
 • Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo Gości „Domki Scandinavia” nie zgadza się na przyjazd Gości ze zwierzętami.
 • Parkowanie samochodów możliwe jest wyłącznie na wyznaczonych do tego miejscach.
 • Parking dla naszych Gości jest bezpłatny, niestrzeżony.
 • We wszystkich pokojach obowiązuje zakaż używania piecyków elektrycznych.
 • „Domki Scandinavia” nie odpowiada za niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych takich jak tymczasowe, nieprzewidziane awarie.
 • Naruszenie zasad niniejszego regulaminu wiąże się z koniecznością opuszczenia „Domki Scandinavia” bez zwrotu kosztów.
 • W dniu wyjazdu domek należy pozostawić w czystości włączając w to umycie naczyń oraz usunięcie wszystkich odpadów. W przypadku znacznych naruszeń Najemca zostanie obciążony kwotą za dodatkowe sprzątanie w wysokości 150 zł. Kwota zostanie potrącona z kaucji.  

 

rezerwacja